รับบัตรประกันอุบัติเหตุ

Registration Request for Courses with Examination-Schedule Conflicts

รับสมัครนักศึกษาช่วยงานฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร

The 32nd BU Career Day

ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินผลการให้บริการสารสนเทศ

โครงการประกวดภาพถ่าย

ข้อควรทราบสำหรับการสอบกลางภาคและปลายภาค

Back to School

SCB Bill Payment

สำนักทะเบียนนักศึกษาจัดอบรม "บริการงานทะเบียนออนไลน์"

Video services guide by Records Office of Bangkok University.

กำหนดการพิมพ์ใบรายงานผลลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาที่เข้าภาคการศึกษา 1/1

เปลี่ยนแปลงการใช้งานเครื่องแม่ข่ายสำหรับจัดเก็บเว็บเพจนักศึกษา (Tulip.bu.ac.th)

Online Registration Course/Section

ให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษารอพินิจ (On Probation)

เลือกวิชาโทคณะมนุษยศาสตร์

ขึ้นทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต

Online Registration Set Menu

ประกาศการคืนเงินค่าประกันความเสียหายของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

เลือกวิชาเอกคณะมนุษยศาสตร์

URSA สำคัญไฉน?

ทุนการศึกษาประจำปี 2557 ของร้านสหกรณ์ฯ

What is URSA?

เลือกภาควิชาคณะบริหารธุรกิจ

นักศึกษาติดต่อรับบัตรประกันภัย

การเลือกภาควิชาคณะนิเทศศาสตร์

การเปลี่ยนเแปลงวันสอบปลายภาค (ภาคพิเศษ)

ไหว้ครูออนไลน์

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕o

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1/1 ปีการศึกษา 2557

A Training of Online Registration System

Focus Academy

แจ้งจบการศึกษา (Graduation Request)

การขอผ่อนผันรับราชการทหารของนักศึกษา

Election Online 2013

ผลสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการ "อบรมงานออกแบบสิ่งพิมพ์สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์"