การขอผ่อนผันรับราชการทหารของนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

รับบัตรประกันอุบัติเหตุ

Registration and withdrawal schedule for first semester of academic year 2558.

โครงการ "อบรมงานออกแบบสิ่งพิมพ์สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์"

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

เลือกภาควิชาเอก/วิชาโท คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

ผลสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

โครงการอบรม "บริการงานทะเบียนออนไลน์"

เลือกภาควิชาคณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครนักศึกษาช่วยงานฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตย

ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินผลการให้บริการสารสนเทศ

การเลือกวันเวลาสอบความถนัดวิชามัคคุเทศก์

เลือกภาควิชาคณะนิเทศศาสตร์

โครงการประกวดภาพถ่าย

Registration Request for Courses with Examination-Schedule Conflicts

The 32nd BU Career Day

ข้อควรทราบสำหรับการสอบกลางภาคและปลายภาค

Back to School

SCB Bill Payment

สำนักทะเบียนนักศึกษาจัดอบรม "บริการงานทะเบียนออนไลน์"

Video services guide by Records Office of Bangkok University.

URSA สำคัญไฉน?

ทุนการศึกษาประจำปี 2557 ของร้านสหกรณ์ฯ

Online Registration Course/Section

กำหนดการพิมพ์ใบรายงานผลลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาที่เข้าภาคการศึกษา 1/1

แจ้งจบการศึกษา (Graduation Request)

เปลี่ยนแปลงการใช้งานเครื่องแม่ข่ายสำหรับจัดเก็บเว็บเพจนักศึกษา (Tulip.bu.ac.th)

เลือกวิชาเอกคณะมนุษยศาสตร์

นักศึกษาติดต่อรับบัตรประกันภัย

What is URSA?

เลือกภาควิชาคณะบริหารธุรกิจ

การเลือกภาควิชาคณะนิเทศศาสตร์

การเปลี่ยนเแปลงวันสอบปลายภาค (ภาคพิเศษ)

ไหว้ครูออนไลน์

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕o

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1/1 ปีการศึกษา 2557

A Training of Online Registration System

Focus Academy

ให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษารอพินิจ (On Probation)

เลือกวิชาโทคณะมนุษยศาสตร์

ขึ้นทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต

Online Registration Set Menu

ประกาศการคืนเงินค่าประกันความเสียหายของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

Election Online 2013

ลงทะเบียนสอบประมวลความรอบรู้ทางอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

ลงทะเบียนเรียนทาง Internet ระดับบัณฑิตศึกษา และลงทะเบียนเรียนเพิ่มลดวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2558

ลงทะเบียนเรียนทาง Internet ระดับบัณฑิตศึกษา และลงทะเบียนเรียนเพิ่มลดวิชา ภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2557

ลงทะเบียนเรียนทาง Internet ระดับบัณฑิตศึกษา และลงทะเบียนเรียนเพิ่มลดวิชา ภาคการศึกษา 2/2557

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน กรณีแบ่งชำระ เฉพาะนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2557

รับหนังสือ 2/2556

ลงทะเบียนเรียนทาง Internet ระดับบัณฑิตศึกษา และลงทะเบียนเรียนเพิ่มลดวิชา

Online Assessment Time 1/2556 (Block I)

ลงทะเบียนเรียนทาง Internet ระดับบัณฑิตศึกษา และลงทะเบียนเรียนเพิ่มลดวิชา ภาคการศึกษา 1/2557

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2557 (Admissions Schedule Semester 1/2014)