เลือกภาควิชาเอก/วิชาโท คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

ผลสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

โครงการอบรม "บริการงานทะเบียนออนไลน์"

เลือกภาควิชาคณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครนักศึกษาช่วยงานฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตย

ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินผลการให้บริการสารสนเทศ

การเลือกวันเวลาสอบความถนัดวิชามัคคุเทศก์

เลือกภาควิชาคณะนิเทศศาสตร์

รับบัตรประกันอุบัติเหตุ

โครงการประกวดภาพถ่าย

การขอผ่อนผันรับราชการทหารของนักศึกษา

Registration Request for Courses with Examination-Schedule Conflicts

The 32nd BU Career Day

ข้อควรทราบสำหรับการสอบกลางภาคและปลายภาค

Back to School

SCB Bill Payment

สำนักทะเบียนนักศึกษาจัดอบรม "บริการงานทะเบียนออนไลน์"

Video services guide by Records Office of Bangkok University.

URSA สำคัญไฉน?

ทุนการศึกษาประจำปี 2557 ของร้านสหกรณ์ฯ

Online Registration Course/Section

เลือกวิชาเอกคณะมนุษยศาสตร์

กำหนดการพิมพ์ใบรายงานผลลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาที่เข้าภาคการศึกษา 1/1

แจ้งจบการศึกษา (Graduation Request)

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕o

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1/1 ปีการศึกษา 2557

นักศึกษาติดต่อรับบัตรประกันภัย

What is URSA?

เลือกภาควิชาคณะบริหารธุรกิจ

การเลือกภาควิชาคณะนิเทศศาสตร์

การเปลี่ยนเแปลงวันสอบปลายภาค (ภาคพิเศษ)

ไหว้ครูออนไลน์

A Training of Online Registration System

Focus Academy

ให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษารอพินิจ (On Probation)

เปลี่ยนแปลงการใช้งานเครื่องแม่ข่ายสำหรับจัดเก็บเว็บเพจนักศึกษา (Tulip.bu.ac.th)

เลือกวิชาโทคณะมนุษยศาสตร์

ขึ้นทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต

Online Registration Set Menu

ประกาศการคืนเงินค่าประกันความเสียหายของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

Election Online 2013

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการ "อบรมงานออกแบบสิ่งพิมพ์สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์"