โครงการประกวดภาพถ่าย

การขอผ่อนผันรับราชการทหารของนักศึกษา

การเลือกวันเวลาสอบความถนัดวิชามัคคุเทศก์

รับบัตรประกันอุบัติเหตุ

Registration Request for Courses with Examination-Schedule Conflicts

รับสมัครนักศึกษาช่วยงานฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร

The 32nd BU Career Day

ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินผลการให้บริการสารสนเทศ

ข้อควรทราบสำหรับการสอบกลางภาคและปลายภาค

Back to School

SCB Bill Payment

สำนักทะเบียนนักศึกษาจัดอบรม "บริการงานทะเบียนออนไลน์"

Video services guide by Records Office of Bangkok University.

เลือกวิชาเอกคณะมนุษยศาสตร์

Online Registration Course/Section

กำหนดการพิมพ์ใบรายงานผลลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาที่เข้าภาคการศึกษา 1/1

เปลี่ยนแปลงการใช้งานเครื่องแม่ข่ายสำหรับจัดเก็บเว็บเพจนักศึกษา (Tulip.bu.ac.th)

ให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษารอพินิจ (On Probation)

เลือกวิชาโทคณะมนุษยศาสตร์

ขึ้นทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต

Online Registration Set Menu

ประกาศการคืนเงินค่าประกันความเสียหายของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

URSA สำคัญไฉน?

ทุนการศึกษาประจำปี 2557 ของร้านสหกรณ์ฯ

นักศึกษาติดต่อรับบัตรประกันภัย

What is URSA?

เลือกภาควิชาคณะบริหารธุรกิจ

การเลือกภาควิชาคณะนิเทศศาสตร์

การเปลี่ยนเแปลงวันสอบปลายภาค (ภาคพิเศษ)

ไหว้ครูออนไลน์

A Training of Online Registration System

Focus Academy

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕o

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1/1 ปีการศึกษา 2557

แจ้งจบการศึกษา (Graduation Request)

Election Online 2013

ผลสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการ "อบรมงานออกแบบสิ่งพิมพ์สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์"