เลือกภาควิชาคณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครนักศึกษาช่วยงานฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตย

ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินผลการให้บริการสารสนเทศ

เลือกภาควิชาเอก/วิชาโท คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

การเลือกวันเวลาสอบความถนัดวิชามัคคุเทศก์

เลือกภาควิชาคณะนิเทศศาสตร์

รับบัตรประกันอุบัติเหตุ

โครงการประกวดภาพถ่าย

การขอผ่อนผันรับราชการทหารของนักศึกษา

Registration Request for Courses with Examination-Schedule Conflicts

The 32nd BU Career Day

ข้อควรทราบสำหรับการสอบกลางภาคและปลายภาค

Back to School

SCB Bill Payment

สำนักทะเบียนนักศึกษาจัดอบรม "บริการงานทะเบียนออนไลน์"

Video services guide by Records Office of Bangkok University.

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕o

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1/1 ปีการศึกษา 2557

เลือกวิชาเอกคณะมนุษยศาสตร์

Online Registration Course/Section

กำหนดการพิมพ์ใบรายงานผลลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาที่เข้าภาคการศึกษา 1/1

แจ้งจบการศึกษา (Graduation Request)

URSA สำคัญไฉน?

ทุนการศึกษาประจำปี 2557 ของร้านสหกรณ์ฯ

นักศึกษาติดต่อรับบัตรประกันภัย

What is URSA?

เลือกภาควิชาคณะบริหารธุรกิจ

การเลือกภาควิชาคณะนิเทศศาสตร์

การเปลี่ยนเแปลงวันสอบปลายภาค (ภาคพิเศษ)

ไหว้ครูออนไลน์

A Training of Online Registration System

Focus Academy

ให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษารอพินิจ (On Probation)

เปลี่ยนแปลงการใช้งานเครื่องแม่ข่ายสำหรับจัดเก็บเว็บเพจนักศึกษา (Tulip.bu.ac.th)

เลือกวิชาโทคณะมนุษยศาสตร์

ขึ้นทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต

Online Registration Set Menu

ประกาศการคืนเงินค่าประกันความเสียหายของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

Election Online 2013

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ผลสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

โครงการ "อบรมงานออกแบบสิ่งพิมพ์สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์"