สำนักทะเบียนนักศึกษาจัดอบรม "บริการงานทะเบียนออนไลน์"

Video services guide by Records Office of Bangkok University.

SCB Bill Payment

URSA สำคัญไฉน?

ทุนการศึกษาประจำปี 2557 ของร้านสหกรณ์ฯ

นักศึกษาติดต่อรับบัตรประกันภัย

What is URSA?

เลือกภาควิชาคณะบริหารธุรกิจ

เลือกวิชาเอกคณะมนุษยศาสตร์

การเลือกภาควิชาคณะนิเทศศาสตร์

การเปลี่ยนเแปลงวันสอบปลายภาค (ภาคพิเศษ)

ไหว้ครูออนไลน์

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕o

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1/1 ปีการศึกษา 2557

A Training of Online Registration System

Focus Academy

ขึ้นทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต

Online Registration Set Menu

ประกาศการคืนเงินค่าประกันความเสียหายของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

เลือกวิชาโทคณะมนุษยศาสตร์

Registration Request for Courses with Examination-Schedule Conflicts

Online Registration Course/Section

กำหนดการพิมพ์ใบรายงานผลลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาที่เข้าภาคการศึกษา 1/1

เปลี่ยนแปลงการใช้งานเครื่องแม่ข่ายสำหรับจัดเก็บเว็บเพจนักศึกษา (Tulip.bu.ac.th)

แจ้งจบการศึกษา (Graduation Request)

ให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษารอพินิจ (On Probation)

ข้อควรทราบสำหรับการสอบกลางภาคและปลายภาค

Election Online 2013

การขอผ่อนผันรับราชการทหารของนักศึกษา

ผลสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

Back to School

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการ "อบรมงานออกแบบสิ่งพิมพ์สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์"