การเลือกวันเวลาสอบความถนัดวิชามัคคุเทศก์

Online Registration Handbook for 2/2017

ผลสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินผลการให้บริการสารสนเทศ

เลือกวิชาโท คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

เลือกภาควิชาคณะบริหารธุรกิจ

การขอผ่อนผันรับราชการทหารของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

เลือกภาควิชาคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

เลือกภาควิชาคณะนิเทศศาสตร์

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอร์เน็ต

จำ Password ไม่ได้ ทำยังไงดี ?

Speexx empowering communication

อาจารยที่ปรึกษา ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2558

รับสมัครและรายงานตัวเรียน รด.ปีการศึกษา 2559

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ภาคที่ 3 ปีการศึกษา 2558

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2559

Video services guide by Records Office of Bangkok University.

เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพกับงาน Career : All in One

รับสมัครนักศึกษาช่วยงานฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร

ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินผลการให้บริการสารสนเทศ

The 33rd BU Career Day

BU Online Election 2016

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศการคืนเงินค่าประกันความเสียหายของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

Registration and withdrawal schedule for first semester of academic year 2558.

รับบัตรประกันอุบัติเหตุ

โครงการ "อบรมงานออกแบบสิ่งพิมพ์สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์"

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตย

ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินผลการให้บริการสารสนเทศ

BANGKOK UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE TRACK AND LANGUAGE SELECTION

โครงการประกวดภาพถ่าย

Registration Request for Courses with Examination-Schedule Conflicts

The 32nd BU Career Day

ข้อควรทราบสำหรับการสอบกลางภาคและปลายภาค

Back to School

SCB Bill Payment

สำนักทะเบียนนักศึกษาจัดอบรม "บริการงานทะเบียนออนไลน์"

URSA สำคัญไฉน?

ทุนการศึกษาประจำปี 2557 ของร้านสหกรณ์ฯ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1/1 ปีการศึกษา 2557

A Training of Online Registration System

Focus Academy

เลือกวิชาเอกคณะมนุษยศาสตร์

การเลือกภาควิชาคณะนิเทศศาสตร์

การเปลี่ยนเแปลงวันสอบปลายภาค (ภาคพิเศษ)

ไหว้ครูออนไลน์

กำหนดการพิมพ์ใบรายงานผลลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาที่เข้าภาคการศึกษา 1/1

Online Registration Course/Section

นักศึกษาติดต่อรับบัตรประกันภัย

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕o

What is URSA?

เลือกภาควิชาคณะบริหารธุรกิจ

ให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษารอพินิจ (On Probation)

แจ้งจบการศึกษา (Graduation Request)

เปลี่ยนแปลงการใช้งานเครื่องแม่ข่ายสำหรับจัดเก็บเว็บเพจนักศึกษา (Tulip.bu.ac.th)

Online Registration Set Menu

เลือกวิชาโทคณะมนุษยศาสตร์

Election Online 2013